Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatel eshopu: Bc. Pavel Vodička, Chmelařská 1121 Varnsdorf 407 47, IČ: 01242181

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Varnsdorf

Prodejcem ponožek PON je:

Ivana Berounová                                       

Bartošova 27                                                             

674 01 Třebíč

IČO: 46180877

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jeli smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem č 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Pravidla obchodu

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Žádáme vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 3. Pokud je to možné, uvádějte u ponožek náhradní barvu zboží - urychlíte tím termín dodání zboží.
 4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 5. Prodejce si vyhrazuje právo telefonicky kontaktovat zákazníka pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějí nebo jsou nepřesné údaje, zboží je u dodavatelů dočasně nedostupné atd.
 6. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícího s návrhem prodávajícího (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány Zásilkovnou nebo Českou poštou, nebo je možno si je vyzvednout osobně.
 2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 2 -3  pracovních dnů po obdržení objednávky (u akčních produktů může dojít k prodlení dodávky). Pokud bude zboží nedostupné, bude zákazník kontaktován.
 3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

 

DOPRAVA

Česká pošta

- balík na poštu 89 Kč

- balík do ruky (doručení na adresu): 109 Kč

Zásilkovna

- na pobočku (Z-Point): 49 Kč

- na adresu: 79 Kč

Dobírka: 20 Kč

Nákup nad 1000 Kč s DPH - doprava ZDARMA

 

Výměna zboží

Pokud kupující obdržel v důsledku nesprávného výběru zboží, které mu nevyhovuje svou velikosti nebo barvou, může žádat o výměnu. Nepoužité a nepoškozené zboží, rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek nošení nebo poškození,  obratem vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platy. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek nošení nebo opotřebení,  s originální visačkou poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, vrátí prodávající zákazníkovi odpovídající částku za zboží, včetně poštovného k zákazníkovi. Poštovné zpět k dodavateli hradí vždy zákazník.
Navrácení peněz bankovním převodem je zdarma. Složenka je zpoplatněna dle sazebníku České pošty.
Prodávající  je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 10 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Reklamační řád se vztahuje na reklamaci vad, které se vyskytnou v záruční době a to z důvodu vadného plnění.

Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad nebo zastřel-li vadu lstivě.

Za vadu nelze považovat mechanické poškození zboží, přirozenou změnu materiálu zboží úměrnou délce užívání ani závady, způsobené nesprávnou údržbou a používáním.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo nebo dodáním nové věci. Volba nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupí ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu podávajícího.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu v jakém ji obdržel.

To neplatí: a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky a účelem zjištění vady věci

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady

c) spotřeboval-li anebo pozmění-li věc při obvyklém použití.

Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití prospěch.

Pokud kupující oznámil vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost:

Při poskytnutí záruky za jakost běží záruční doba od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Prodávající se zavazuje kupujícímu nabídnout u vybraného zboží záruku za jakost.

Kupující je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou údržbou, to je praním, sušením atd. v rozporu s instrukcemi uvedenými na výrobku (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo na obalu (pokud u výrobku existuje).

 

Zvl. úprava jakosti při převzetí v případě kupujícího - nepodnikatele

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu - nepodnikateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - nepodnikateli, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, potom takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující - nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její požití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetím má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující - nepodnikatel právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího - nepodnikatele upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 

Zvl. úprava práv z vadného plnění v případě kupujícího - nepodnikatele

Záruční list

Požádá-li o to kupující - nepodnikatel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího - nepodnikatele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebráni-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Výjimky z práv z vadného plnění

Kupující - nepodnikatel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím - nepodnikatelem nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Nároky z vadného plnění

Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném oddílu III. tohoto reklamačního řádu, může kupující u prodávajícího uplatnit dle vlastní volby nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; jestliže to není povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující uplatnit nárok na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad (pokud se vada týká pouze této součásti). Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě(třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady)nebo pro větší počet vad(nejméně tři vady současně). V takovém případě má kupující-nepodnikatel i právo od smlouvy odstoupit.

U použitého zboží má kupující místo práva na výměnu věci v těchto případech právo na přiměřenou slevu

Právo z vadného plnění kupujícímu - nepodnikateli nenáleží, pokud kupující - nepodnikatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující - nepodnikatel vadu sám způsobil.

Pokud má věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a pokud se jedná o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující-nepodnikatel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li kupující - nepodnikatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Vyřízení reklamace v případě kupujícího-spotřebitele

Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Jestliže kupující uplatňuje reklamaci písemně nebo elektronicky, je vhodné, aby uvedl své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby nároku bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.Kupující by měl při přepravě zboží zabalit ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, odpovídá prodávající za vady jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Případně může místo toho kupujícímu po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek a zároveň i součástí uzavřené smlouvy. 

 

Náklady reklamace

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Neuplatni-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce, po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Náhrada škody

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

Postup při reklamaci

 1. Nejdříve nás o reklamaci informujte e-mailem nebo telefonicky.
 2. Zboží zašlete na naši adresu.
 3. Do zásilky přiložte co nejvýstižnější popis reklamace, kopii daňového dokladu, vaši adresu, mail a telefon.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 15 dnů od jejího vzniku.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemné vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu vč. dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní daje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a jsou přítupny pouze provozovateli obchodu.
 
Řešení sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu pavelvodicka@email.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19. 5. 2019.

GDPR + cookies Návštěvou a užíváním těchto stránek souhlasíte s případným získáním vašich osobních údajů a informací o vašem procházení stránek. Více k GDPR na ÚOOÚ